Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Що ми не знали про попелицю

Пошкодження, заподіяні шкідливими організмами, викликають у рослин затяжний стресовий період, особливо під час екстремуму погодних умов (посухи чи тривалих дощів)

Культурні і дикорослі рослини є інсектопривабливими для бага¬тьох комах. Не є винятком і культури з родини капустяних Brassicaceae, які виступають рослина-ми-хазяями для різноманітних спеціа¬лізованих видів. Так, величезна кіль¬кість шкідливих комах пошкоджує капу¬стяні культури. Частина з них викликає деформацію рослин, інші ж псують бутони і стручки. Пошкодження, заподі¬яні шкідливими організмами, виклика¬ють у рослин затяжний стресовий пері¬од, особливо під час екстремуму погод¬них умов (посухи чи тривалих дощів). Запобіжним заходом зменшення чи¬сельності шкідливих видів комах є поєд¬нання різних способів і методів захисту рослин. Найменше згадується про про¬міжні посіви, які є природним фізичним бар'єром для мігруючих видів комах.
На фоні частих опадів та високої вологості розвиваються різні види попе-лиць, що належать до найсерйозніших шкідників сільськогосподарських угідь. Попелиці завдають подвійної шкоди культурним рослинам, виступаючи транспортерами вірусів капустяних культур, серед яких вірусна мозаїка тур-непсу, вірус мозаїки цвітної капусти, а також вірус огіркової мозаїки.
• В основному, шкідливими видами виступають: капустяна попелиця Brevy-corine brassicae L., зелена персикова Myzus persicae S., а також гірчична лист-кова попелиця Lipaphis erysimi К. Капус¬тяна і персикова попелиці зустрічають-ся на одних і тих самих рослинах, капустяна надає перевагу верх¬ньому ярусу листя, перси¬кова -- нижньому. Особ¬ливість гірчичної листкової попелиці полягає в тому, що її колонії розміщуються не тільки по крах посівів, але і в глибині. Як і інші види попелиць, вона полюбляє затишні місця, без протягів, хоча має властивість засе¬ляти рослини ранньої вес¬ни, і зазвичай, з'являється однією з перших. Колонії капустяної попелиці Вr. brassicae L. полюбляють тепліші погодні умови та заселяють посіви в період від формування бутонів і до фази воскової стиглості стручків, перешкоджаючи тим самим нормальному розвитку генеративної час¬тини рослин.
• Капустяна попелиця - давно відомий і широко розповсюджений шкідник ріпаку. Наприклад, в деяких регіонах Америки і Європи вона є одним із трьох основних фітофагів на посівах ярого ріпаку після великої ріпакової блішки Phyllotreta cruciferae G. і капустяного насіннєвого прихованохоботника Сеиtorhynchus assimilis P. Завдає значної шко¬ди і на території України, і вона суттєва: відмирають бутони, деформуються молоді стручки. Загальні втрати можуть сягати до 40% врожаю, особливо, коли на стеблі живиться понад триста особин. Колонії попелиць (фото 1, 2) швидко заселяють та інфікують рослини протя¬гом весни-літа. Вчені виявили позитивну кореляцію між рівнем сірки в рослині і домінуванням живлення попелиць цими рослинами. Так, капустяна попе¬лиця надає перевагу рослинам із висо¬ким вмістом сірки.
Чисельність попелиці значною мірою залежить від природних ворогів попелиць, хижаків і паразитів. З-поміж паразитів найбільше значення має афідіус Aphidius rapae Curt., який відкладає яйця в тіло самиць. Уражені самиці ста¬ють кулеподібними, буріють і гинуть. Із хижаків попелицями живляться імаго (фото 3) і личинки сонечок, личинки мух-сирфід і золотоочок (фото 4) і ін.
Хижі та паразитичні види комах контролюють чисельність популяції попелиць, проте не на економічно відчутному рівні.
Оскільки характерною для попелиць є їхня наявність на полі протягом всього вегетаційного сезону, то шкодять вони не тільки під час бутонізації-цвітіння, але і під час формування насіння в стручках. Висмоктуючи сік, попелиці призводять до деформування стручків, і як наслідок, — насіння.
Живлячись соком капустяних рос¬лин, попелиці виробляють токсичну хімічну зброю. Відомо, що рослини родини капустяних містять в складі рослинного соку гірчичну олію — речовину з характерним пряним сильним запахом. Висмоктуючи сік, особини попе¬лиці виробляють таку собі «хімічну бомбу», утворену із продуктів метаболізму гірчичної олії і ряду хімічних реакцій. Не всі особини популяції попелиць здатні виробляти такий «продукт», до містить в собі великий обсяг гліко¬зиду синігрину2, одного з хімічних попе-редників гірчичної олії.
Дослідниками було встановлено, що личинка сонечка, яка живилася безкрилими особинами (фото 5) попелиці з великим обсягом синігрину не дожива¬ла до стадії імаго. Очевидно, крилата форма (фото 6) особин попелиці менш токсична, ніж безкрила. Можливо, це буде кроком уперед в біозахисті ріпаку або у зміні стратегії захисту рослин -від хімічного до авіаметоду.
Шкідливість полягає в тому, що попелиця висмоктує сік з листків, сте¬бел рослини. Під час масового заселен¬ня попелиці «окуповують» і квіти, і стручки, розміщуючись по всій довжині рослини до самого кореня. Сильно пошкоджені органи рослини підсиха¬ють, скручуються, інколи рослина гине. Перші ознаки наявності попелиці - блискучі липкі місця на рослині, які називаються "медовою росою", це схо¬же на цукор (сахарозу) відходи життєдіяльності попелиці, яка живить¬ся рослинними білками. Цукрові відкла¬дення — прекрасне поживне середови¬ще для різних видів грибів, наприклад сажкових. За сильного заселення вони зменшують фотосинтез рослини, але значної шкоди не завдають. • На території Західної Європи в дея¬ких вологих районах спостерігали при¬родний гриб, який викликав спалахи епідемії серед колоній попелиці. Погли¬наючий комаху гриб Beauveria bassiana, використовуваний в країнах ЄС як біо-інсектицид, виявився неефективним на попелиці. На думку вчених, причиною став жирно-кислотний склад секрету попелиці, який, можливо, почав вироб¬лятися для спротиву грибу.
Попелиці у відповідь на атаки сонечок,.. посилають «терористів-смертників»
Учені були дуже здивовані, коли виявили, що особини капустяної попе¬лиці жертвують своїми життями, щоб захистити інших членів колонії під час нападу хижака. Самознищення попе¬лиці виявили на капусті: окремі особи¬ни попелиці були готові в будь-який момент вибухнути хімічною бомбою проти нападу сонечка.
Попелиці вибухають гірчичною олією, щоб відлякати сонечок та інших шкідників. Олійна атака «ранить» чи відлякує нападаючого, але захисник колонії теж зазвичай гине. Попелиці ВІДОМІ «вербуванням мурашок ДЛЯ сво-ГО захисту, пропонуючи їм солодку мед¬вяну росу (падь), це було відомо ще до того, як науковці відкрили можливість попелиці вибухати.
Смертельний коктейль, який викори¬стовується в бомбах, є комбінацією хімі¬кату, взятого з ріпаку, і ферменту мірозинази, який виробляють попелиці. Глюкозинолати, витягнуті з капустяних, зберіга¬ються в крові попелиці, в той час як фер¬мент є в м'язах, голові та грудній клітці. Коли на попелицю нападає сонечко чи інший хижий жук (клоп), фермент і глюкозинолат змішуються, викликаючи вод¬ночас мініатюрний вибух гірчичною олією, яка забризкує голову нападаючого. • На сьогодні команда британських і норвезьких учених вивчає, коли ж саме в живленні попелиць з'являється запас глюкозинолатів. Попелиці і так успішно відбивали напади, без хімічних бомб, вступаючи в симбіотичні зв'язки з хижаками (ті ж мурашки). Тільки без¬крилі особини капустяної попелиці зберігають глюкозинолати. Як тільки в особин попелиць починають рости кри¬ла, вони позбуваються хімікату. Дослідження показали, що попелиці, розвиваючи крила, перестають зберіга¬ти хімікат, оскільки вони не потребують хімічної бомби, щоб захиститися, адже можуть просто полетіти.
У дикій природі попелиці живуть на рослинах колоніями, що налічують сотні особин, тому майбутня жертва однієї з них, «начинена» отруйною гірчичною олією, рятує всю колонію від нападаючого хижака (сонечка).
На жаль, така природа механізму з хімікатом, що зберігається в крові попе¬лиці, і каталізатора в її м'язах призво¬дить до загибелі окремої особини. Застосовуючи «вибухівку», щоб відігна¬ти сонечко, безкрила попелиця гине, але рятує колонію.
Дослідниками встановлено, що це перший випадок, коли попелиці вдалися до хімічної війни. Вони припустили це тому, що більшість особин у спільності колонії фактично є клонами одне одно¬го, а жертва — один маленький імпульс, який суттєво не впливає на генетичний склад групи. Колонії попелиці стали ризикованими для відвідування їх широким діапазоном природних ворогів. Застосування попелицею глюкозинолатів надає захисних переваг цій рослиноїдній комасі. Можна зробити висновок, що капустяна попелиця роз-винула високоспеціалізовану та унікаль¬ну форму захисту.
• Для регулювання чисельності комах і зменшення шкідливості хвороб тради¬ційно застосовують хімічний захист посівів. Одними із напрямів в «розсіюванні" шкідливості організмів є чергування культур, так званих проміжних посівів, що культивуються одночасно.
Оскільки шкідники найчастіше виз¬начають рослину-хазяїна за запахом більшість схем проміжних посівів роз¬роблено з метою маскування запаху культурних рослин. Наприклад, капус¬тяні рослини інколи захищають від хре-стоцвітих блішок Phyllotreta spp., саджа¬ючи в міжряддя помідори. Проміжні посіви зменшують переміщення колоній попелиці з рослини на рослину, а також малорухливих видів, що живуть в ґрунті. Несприйнятливі рослини запобіга¬ють поширенню спор хвороб, що пере¬носяться вітром, наприклад, таких як несправжня борошниста роса. Міжрядні культури можуть стати фізичним бар'єром захисту культурних рослин. Наприклад, можна запобігти відкладанню яєць весняною капустяною мухою Erioischia (Delia) brassicae В. на полях. що мають посіви конюшини. • Інакше кажучи, збільшення рослин¬ної різноманітності підтримує корисних комах та допомагає зменшити присут¬ність шкідників. У деякі моменти життє¬вого циклу більшість корисних комах потребує нектару, пилку, додаткових рослин-хазяїв чи інших джерел харчу-вання. Належне живлення корисних комах є суттєвим, тому що впливає на їхню здатність виживати і відкладати яйця. Та види та кількість рослин мають ретельно відбиратися, тому що вони також можуть стати резервацією бага-тоїдних видів і тим самим поповнити лави шкідників.
Матеріал підготувала:
державний фітосанітарний інспектор відділу прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби П’ятниця Ольга Дмитрівна.