Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Про затвердження Порядку складання та виконання розпису районного бюджету Буського району

 

 

 

 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

БУСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

      

  17.10.2013                                           Буськ                                              №34

 

 

 

 

Про затвердження Порядку

складання та виконання

розпису районного бюджету

Буського району

 

Зареєстровано в Буському районному управлінні юстиції у

Л ь в і в с ь к і й   о б л а с т і 

1 листопада 2013 року за №17/180

 

 

 

 

            Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України , на виконання наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року №57 "Про затвердження документів, що застосовуються у процесі виконання бюджету", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за №86/6374.

 

            НАКАЗУЮ:

           

            1.Затвердити Порядок складання та виконання розпису районного бюджету Буського району, що додається.

 

            2.Наказ Буського районного фінансового відділу від 19.03.2002р. №4 визнати таким, що втратив чинність.

 

            3.Бюджетному відділу фінансового управління Буської районної державної адміністрації(С. Вороніна):

            3.1.Забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Буського районного управління юстиції.

            3.2.Довести цей наказ до відома розпорядників коштів районного бюджету для застосування в роботі.

 

             4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

             5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник                                                           М. Постолюк

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління

Буської районної державної адміністрації

від «17» жовтня 2013 року № 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК

складання та виконання

розпису районного бюджету Буського району

 

 

І. Загальні положення.

 

1.1. Порядок складання та виконання розпису районного бюджету Буського району (далі - Порядок) визначає процедури складання та виконання розпису районного бюджету Буського району .

1.2. Розпис районного бюджету на відповідний рік (далі - розпис) має бути збалансованим та включати:

розпис доходів районного бюджету (далі - розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального та спеціального фондів районного бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду районного бюджету;

розпис фінансування районного бюджету (далі - розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального та спеціального фондів районного бюджету за типом боргового зобов’язання та помісячний розпис фінансування загального фонду районного бюджету за типом боргового зобов’язання;

розпис асигнувань районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету), що поділяється на річний розпис асигнувань районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету) та помісячний розпис асигнувань загального фонду районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету);

розпис повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету (далі - розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду районного бюджету та надання кредитів із загального фонду районного бюджету;

річний розпис витрат спеціального фонду районного бюджету з розподілом за видами надходжень; помісячний розпис витрат спеціального фонду районного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

1.3. Річний розпис асигнувань районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету) - це розпис асигнувань загального та спеціального фондів районного бюджету на рік у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головних розпорядників) за функціональною класифікацією видатків та кредитування й повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.

1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету) - це розпис асигнувань загального фонду районного бюджету на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за функціональною класифікацією видатків та кредитування й скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.

Скорочена економічна класифікація видатків бюджету враховує: оплату праці (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев\'язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження та розробки, окремі заходи розвитку з реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних категорій видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 «Інші видатки».

1.5. Річний розпис витрат спеціального фонду районного бюджету з розподілом за видами надходжень - це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування, та кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов’язання) у розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов’язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування і кодами класифікації кредитування). 

Помісячний розпис спеціального фонду районного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) - це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування, кодами скороченої економічної класифікації видатків, кодами класифікації кредитування та кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов’язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов\'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування і кодами класифікації кредитування). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

1.6. Розпис складається за бюджетними призначеннями, визначеними рішенням районної ради, та затверджується начальником фінансового управління Буської районної державної адміністрації в місячний термін після затвердження районного бюджету. 

До затвердження розпису затверджується тимчасовий розпис на відповідний період.

Тимчасовий розпис на відповідний період складається з урахуванням вимог Розділу ІІ цього Порядку з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.

1.7. Кошториси не складаються за видатками, призначення за якими визначені рішенням сесії районної ради про районний бюджет у частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду районного бюджету.

Розпорядники бюджетних коштів (далі - розпорядники) повинні затвердити у кошторисах обсяг коштів для проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, у повному обсязі в розрахунку на рік із урахуванням коштів загального та спеціального фондів відповідно до вимог статті 51 Бюджетного кодексу України, рішення районної ради про районний бюджет. До кошторисів додаються детальні розрахунки за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на підставі затверджених в установленому порядку лімітів.

 

ІІ. Складання розпису.

 

2.1. Складання розпису починається зі складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до районного бюджету.

2.2. Розпис доходів формується відділом доходів фінансового управління Буської районної державної адміністрації, який відповідно до закріплених функцій і процедур забезпечує реалізацію бюджетної політики в частині планування дохідної частини бюджету, за участю інших відділів фінансового управління райдержадміністрації та головних розпорядників, що мають відповідні повноваження.

2.3. Розпис фінансування складається структурними підрозділами фінансового управління райдержадміністрації, які відповідно до закріплених

функцій забезпечують реалізацію бюджетної політики в частині витрат районного бюджету.

2.4. Розпис повернення кредитів до районного бюджету складається уповноваженими структурними підрозділами фінансового управління райдержадміністрації.

2.5. На підставі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до районного бюджету бюджетний відділ фінансового управління райдержадміністрації  розраховує граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із загального фонду районного бюджету для головних розпорядників коштів та відповідно до повноважень доводить головним розпорядникам лімітні довідки.

Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для одержувачів бюджетних коштів - планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів, та подають бюджетному відділу фінансового управляння райдержадміністрації зведені проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок. Спеціалісти бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації супроводжують підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечують своєчасне їх подання фінансовому управлінню райдержадміністрації, аналізують подані матеріали, вносять за необхідності до них зміни та подають начальнику бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації свої пропозиції щодо внесення узгоджених показників.

2.6. Бюджетний відділ фінансового управління райдержадміністрації зводить отримані матеріали, вносить за необхідності зміни та подає розпис на затвердження начальнику фінансового управління райдержадміністрації у двох примірниках.

2.7. Один примірник оригіналу затвердженого розпису подається на паперових та електронних носіях управлінню Державної казначейської служби України у Буському районі Львівської області, другий примірник оригіналу залишається у бюджетному відділі фінансового управління райдержадміністрації.

2.8. Фінансове управління районної державної адміністрації надає управлінню Державної казначейської служби України у Буському районі Львівської області на паперових та електронних носіях помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з районного бюджету бюджетам міста, селищ і сіл району згідно із затвердженим розписом районного бюджету.

2.9. Спеціалісти бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації доводять головним розпорядникам коштів витяг із розпису, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів для одержувачів бюджетних коштів.

 

ІІІ. Внесення змін до розпису.

 

3.1. Внесення змін до розпису здійснюється в разі:

необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань у розрізі економічної та функціональної (програмної) класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету;

прийняття рішення про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника;

прийняття рішення щодо розподілу нерозподілених бюджетних призначень на визначену в рішенні про районний бюджет мету між головними розпорядниками;

прийняття рішення про зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства, визначених пунктами 24, 29 і 38 статті 116 Бюджетного кодексу України, на суму вчиненого порушення;

необхідності збільшення бюджетних асигнувань спеціального фонду районного бюджету відповідно до положень пункту 3.7 цього Порядку;

необхідності внесення змін до розпису доходів, розпису фінансування або розпису кредитування;

внесення змін до рішення про районний бюджет;

внесення змін до показників міжбюджетних відносин відповідно до Закону про Державний бюджет України на відповідний рік, інших законодавчих і нормативних актів.

3.2. Внесення змін до розпису за загальним і спеціальним фондами районного бюджету передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) за формами згідно з додатками 11, 12, 13, 14 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України  28 січня 2002 року № 57, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374.

3.3. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:

бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального або спеціального фонду районного бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;

не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального фонду районного бюджету на рік, за винятком внесення змін до рішення про районний бюджет;

враховувати фактично виділені асигнування за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань і розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування за формами згідно з додатками 4, 5, 6 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року      № 57, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374);

проводитися переважно за відсутності зареєстрованої в управлінні Державної казначейської служби України у Буському районі Львівської області, на день внесення змін до розпису асигнувань, кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;

відповідати вимогам Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів;

вноситися на поточний та наступні періоди (окрім випадків, передбачених абзацами третім та восьмим пункту 3.1 та інших випадків, передбачених чинним законодавством).

3.4. Після затвердження довідки про внесення змін до розпису (три примірники) бюджетний відділ фінансового управління райдержадміністрації реєструє її за номером і датою, яка припиняється за годину до закінчення робочого дня. За п’ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) довідки про внесення змін бюджетним відділом не реєструються. За наявності письмового доручення начальника фінансового управління райдержадміністрації, як виняток, за необхідності проведення термінового перерозподілу асигнувань загального та спеціального фондів районного бюджету довідки реєструються до кінця місяця.

Після реєстрації довідок, один примірник-передається управлінню Державної казначейської служби України у Буському районі Львівської області (на паперових і електронних носіях), другий примірник довідок залишається у бюджетному відділі фінансового управління райдержадміністрації, третій - надсилається головному розпоряднику коштів для затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань.

В частині міжбюджетних трансфертів,- фінансовим управлінням надсилається лист  про внесення змін до розпису разом із розподілом за кодами, присвоєними відповідним бюджетам – міському, сільським та селищним та головам.

 Управління Державної казначейської служби України у Буському районі Львівської області 10-го числа місяця, що настає за звітним, проводить з бюджетним відділом фінансового управління звірку розпису за загальним фондом районного бюджету за звітний період, уточненого з урахуванням внесених змін .

Зміни до помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, за кодами відповідних місцевих бюджетів доводяться у порядку, визначеному   пунктом 2.7 Розділу ІІ цього Порядку.

3.5. Зміни до розпису оформляються таким чином:

підписуються начальником бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації та начальником відділу доходів фінансового управління або особами, що виконують їхні обов’язки;

затверджуються начальником фінансового управління або його заступником;

реєструються за номером та датою;

доводяться до управління Державної казначейської служби України у Буському районі Львівської області.

У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік управлінням Державної казначейської служби України у Буському районі довідок, затверджується нова довідка, де зазначаються реквізити попередньої довідки.

3.6. Головні розпорядники протягом трьох робочих днів подають управлінню Державної казначейської служби України у Буському районі Львівської області реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів за загальним фондами бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, а головні розпорядники, в мережі яких є одержувачі бюджетних коштів, - змінені зведені плани використання бюджетних коштів і зведені помісячні плани використання бюджетних коштів. Головні розпорядники коштів доводять відповідні зміни до розпорядників нижчого рівня, які вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) і зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, а одержувачі - до плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів за формами згідно з додатками 9, 10 до Інструкції Мінфіну.

3.7. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу), якщо рішенням районної ради про районний бюджет не встановлено інше.

Протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про підтвердження надходжень до спеціального фонду районного бюджету (додаток 7 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України  28 січня 2002 року № 57, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374) на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органі Державної казначейської служби України у Буському районі Львівської області, та довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники нижчого рівня протягом року подають розпорядникам вищого рівня завірені відповідним органом Державної казначейської служби України у Буському районі Львівської області копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, відкриті у відповідному органі Державної казначейської служби України у Буському районі Львівської області за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису в частині збільшення надходжень і видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов\'язані за три тижні до закінчення бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники впорядковують бюджетні зобов’язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін. Одночасно одержувачі вносять зміни до затверджених планів використання бюджетних коштів.

Управління Державної казначейської служби України у Буському районі Львівській області веде окремий облік таких змін, проводить видатки з урахуванням унесених змін без зміни показників розпису та відображають у звітності про виконання бюджету планові показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до кошторисів.

Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється в порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису. У разі коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, що надійшли на відповідну мету, з урахуванням залишку коштів на початок року перевищує передбачену розписом на відповідний період, фінансове управління райдержадміністрації за поданням головних розпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису. Для цього головний розпорядник повинен надати фінансовому управлінню райдержадміністрації детальні обґрунтовані розрахунки розпорядників на підставі довідки про підтвердження надходжень до спеціального фонду районного бюджету (за формою, наведеною у додатку 7 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України  28 січня 2002 року № 57, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за          № 86/6374), та належні пояснення щодо необхідності внесення змін до розпису.

За наявності на рахунку головного розпорядника залишків бюджетних коштів на початок року, які можуть бути використані для здійснення видатків, передбачених розписом на поточний рік, та у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли до цього фонду на відповідну мету, не перевищує передбаченої розписом на відповідний період, зміни до розпису не вносяться.

У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень у межах загального обсягу надходжень, що надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.

 

IV. Скорочення видатків і кредитування

загального фонду районного бюджету.

 

4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду районного бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного обсягу дефіциту (профіциту), затвердженого рішенням районної ради про районний бюджет, начальник фінансового управління райдержадміністрації може вносити зміни до розпису районного бюджету за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень і витрат районного бюджету з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) районного бюджету.

4.2. Відділ доходів фінансового управління райдержадміністрації відповідно до закріплених функцій і процедур розраховує уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду та подає бюджетному відділу фінансового управління райдержадміністрації не пізніше 15 числа наступного місяця у якому відбулося недоотримання доходів районного бюджету.

4.3. Бюджетний відділ фінансового управління райдержадміністрації на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів до загального фонду, розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду районного бюджету.

4.4. На підставі наданої інформації начальник фінансового управління районної державної адміністрації приймає рішення про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду районного бюджету.

4.5. Розпорядники бюджетних коштів приводять бюджетні зобов’язання у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду районного бюджету.

V. Виконання та звітність.

 

5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання районного бюджету здійснюються управлінням Державної казначейської служби України у Буському районі Львівської області щодо:

доходів - ураховуючи розпис доходів наростаючим підсумком з початку року;

фінансування - враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;

видатків - ураховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року;

розпису повернення кредитів та надання кредитів - ураховуючи розпис повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів із районного бюджету наростаючим підсумком з початку року.

5.3. У звіті про виконання районного бюджету за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані під час прийняття рішення про районний бюджет, та уточнені планові показники із урахуванням змін, внесених до кошторисів.

Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом районного бюджету складається на підставі звітів розпорядників у розрізі джерел надходжень, ураховуючи розпис витрат спеціального фонду районного бюджету з розподілом за видами надходжень (підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень спеціального фонду).

 

 

 

Заступник начальника-начальник

бюджетного відділу фінансового управління

Буської районної державної адміністрації                               С. І. ВОРОНІНА