Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Нові пенсійні посвідчення для переселенців

Нові пенсійні посвідчення для переселенців

Починаючи з 1 липня 2016 року виплата пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), усіх видів соціальної допомоги та компен¬сацій, довічних грошових стипендій за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загаль¬нообов'язкового державного соціального страхування, що призначені внутрішньо переміщеним особам, здійснюється через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства «Дер¬жавний ощадний банк України».
Зокрема Кабмін ухвалив рішен¬ня, що для ідентифікації одержува¬чів пенсій, які є внутрішньо перемі¬щеними особами, та забезпечення виплати їм пенсій здійснюється емісія (виготовлення) платіжних карток, які одночасно є пенсійними посвідченнями. При цьому якщо особа одержить таке посвідчення, то пенсійне посвідчення загально- встановленого зразка їй не видава¬тиметься.
Електронне пенсійне посвідчен¬ня виготовлятиметься на ім'я осо¬би, якій призначено пенсію. Якщо пенсію призначено неповнолітній або недієздатній особі чи особі, цивільна дієздатність якої обмеже¬на, то в електронному пенсійному посвідченні (у позиції «Вид пенсії») зазначатиметься прізвище, ім'я та по батькові батька (матері) або опі¬куна чи піклувальника.
У новому документі зазнача¬тиметься графічна та електронна інформація про власника та його електронний цифровий підпис.
Крім того, вказуватимуться відо¬мості про вид пенсії, групу, причи¬ну інвалідності й строк, на який установлено інвалідність.
У разі продовження строку при¬значення пенсії, установлення інва¬лідності або продовження її на новий строк відбуватиметься емі¬сія нового посвідчення.
Виготовлення електронного по¬свідчення здійснюватиметься на під¬ставі заяви пенсіонера, поданої до територіального - органу Пенсійного фонду України, протягом 30 робо¬чих днів із дня прийняття такої заяви.
Такий документ видаватиметься у вказаному в заяві відділенні бан¬ку особисто пенсіонерові, а якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, ци¬вільна дієздатність якої обмежена, — батькам, опікуну, піклувальни¬кові (законному представнику), за умови, що буде пред'явлено доку¬менти, за допомогою яких банк зможе ідентифікувати таку особу.
Разом з електронним посвідчен¬ням видаватиметься інструкція про його використання.
Нове пенсійне посвідчення як платіжна картка діятиме до трьох років за умови, що фізична іденти¬фікація одержувача пенсії у відді¬леннях банку відбуватиметься пер¬ші два рази кожні шість місяців, а надалі — кожні дванадцять міся¬ців. Загалом таке пенсійне посвід¬чення використовуватиметься як платіжна картка до закінчення строку її дії, або в разі закінчення строку призначення пенсії.