Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Положення про службу

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                                                                                                                                                            розпорядження голови Буської
                                                                                                                                                                                                                                                                                         районної державної адміністрації
                                                                                                                                                                                                                                                                                               01 лютого 2018 № 34

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про службу у справах дітей Буської районної державної адміністрації
Львівської області
(нова редакція)


1. Служба у справах дітей Буської районної державної адміністрації (надалі - служба) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, яка утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і підпорядкована відповідно голові районної державної адміністрації, а також підзвітна і підконтрольна Львівській обласній державній адміністрації.
Служба має повне і скорочене найменування.
Повне найменування – «Служба у справах дітей Буської районної
державної адміністрації Львівської області».
Скорочене найменування – «Служба у сп. діт. Буської РДА».


2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державної адміністрації.

3. Основними завданнями служби є:

3.1. Реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.
3.2. Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.
3.3. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.
3.4. Встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.
3.5. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах та закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.
3.6. Ведення державної статистики щодо дітей.
3.7. Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Організовує розроблення і здійснення на території району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
4.2. Надає органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень.
4.3. Здійснює усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.
4.4. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей.
4.5. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях.
4.6. Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, районним центром соціальних служб для сім1ї, дітей та молоді, співробітниками Буського ВП Кам’янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність.
4.7. Розробляє і подає на розгляд районної ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей.
4.8. Розглядає в установленому порядку звернення громадян.
4.9. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої вона є.
4.10. Проводить інформаційно – роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції через засоби масової інформації.
4.11. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.
4.12. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
4.13. Забезпечує захист персональних даних.
4.14. Здійснює передбачені законом галузеві повноваження;
4.15. Здійснює інші передбачені законом повноваження.


5. Служба має право:

5.1. Приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язкові для виконання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами.
5.2. Отримувати повідомлення від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень.
5.3. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрацій, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.
5.4. Звертатися до органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.
5.5. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі.
5.6. Порушувати перед райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади.
5.7. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми в навчальних закладах за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.
5.8. Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.
5.9. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин.
5.10. Порушувати перед райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих службами у справах дітей.
5.11. Укладати в установленому порядку угоди про співпрацю з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями.
5.12. Скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, що належать до її компетенції.
5.13. Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання, роботи, вживати заходів для соціального захисту дітей.
5.14. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами райдержадміністрації, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

6. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із начальником служби у справах дітей обласної державної адміністрації.

8. Начальник служби має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником служби у справах дітей районної державної адміністрації.

9. Начальник служби:

9.1. Здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу підпорядкованих службі закладів.
9.2. Подає на затвердження голові районної державної положення про службу у справах дітей райдержадміністрації.
9.3. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації кошторис та штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.
9.4. Призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців служби, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності.
9.5. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.
9.6. Затверджує посадові інструкції працівників служби у справах дітей районної державної адміністрації та розподіляє обов’язки між ними.
9.7. Планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.
9.8. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби у справах дітей райдержадміністрації;
9.9. Виконує обов’язки керівника служби захисту інформації (СЗІ) Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Діти" (ЄІАС "Діти") районного рівня.
10. Вирішення питань, пов’язаних з усиновленням, влаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладається на окремий підрозділ, який утворюється у складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.
11. Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.
11.1. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби затверджується головою районної державної адміністрації.
11.2. Матеріально - технічне забезпечення служби здійснює районна державна адміністрація.
11.3. Кошторис та штатний розпис служби затверджується у встановленому порядку головою районної державної адміністрації в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

12. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власний бланк.


                                                               _____________________________________________