Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Програма розвитку малого та середнього підприємництва у Буському районі на 2013-2015 роки

 

Проект

Регіональна програма

розвитку малого та середнього підприємництва

у Буському районі на 2013-2015 роки

 

 

м. Буськ – 2013

Зміст

 

Вступ…………………………………………………………

3

Розділ 1.

 

Характеристика Регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Буському районі на 2013-2015 роки......................................................................................

 

5

Розділ 2.

Стан і аналіз проблем малого підприємництва в районі…….

8

Розділ 3.

 

Головна мета  Регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва  у Буському районі на 2013-2015 роки………………………………………………………..

 

19

РОЗДІЛ 4.

Цільові проекти та підпрограми……………………………….

19

РОЗДІЛ 5.

 

Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходів Програми……………………………………………….

 

20

РОЗДІЛ 6.

 

Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів Програми………………………………………………………..

 

20

РОЗДІЛ 7.

 

Основні заходи з реалізації Регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва у  у Буському районі на 2013-2015 роки………………………………………………

 

21

7.1.

 

Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності……………………………………

 

21

7.2.

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка……….

23

7.3.

Ресурсне та інформаційне забезпечення…..……………

25

7.4.

 

Формування інфраструктури підтримки підприємництва…………………………………………………

 

27

7.4.1

Підпрограма: Розвиток малого підприємництва в сільській місцевості

28


 

ВСТУП

Регіональну програму розвитку малого та середнього підприємництва у Буському районі на 2013-2015 роки (надалі ─ Програма)  розроблено з метою виконання Законів України „Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” від 22.03.2012р.
№ 4618-VI, «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 21.12.2000р. № 2157-ІІІ, «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р. №1160, «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005р. №2806-ІІІ, указів Президента України, інших законодавчих, програмних та нормативно-правових документів щодо регулювання та розвитку підприємництва, а також Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012р. №44, виходячи з важливого значення розвитку малого та середнього підприємництва для економіки району та України.

Програма є складовою системи заходів соціального-економічного розвитку Буського району на 2013 рік та базується на основних концептуальних засадах Стратегії економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 роки, програмних документів „Стратегія розвитку Львівщини до 2015 року” та "Стратегія розвитку Буського району до 2015 року".

Невід’ємною складовою частиною Програми є Основні заходи з реалізації Регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Буському районі на 2013-2015 роки, які базуються на пропозиціях галузевих управлінь і відділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, Буської районної Асоціації малого підприємництва, Ради підприємців у галузі виробників меблів, громадських підприємницьких організацій та підприємців району.

Програма являє собою комплекс заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого і середнього підприємництва в районі.

Для опрацювання Програми була створена робоча група, склад якої затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 12 листопада 2012 року № 359.

 

Розділ 1. Характеристика регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва Буського району

на 2013-2015 роки

 

з/п

Загальна характеристика району:

1.

Площа території

км. кв.

856

Кількість населення всього, в т. ч.:

- міське

- сільське

тис. осіб

46,3

16,2

30,1

Специфіка

сільськогосподарсько-промислова

Відсоток безробітних до всього працездатного населення

%

1,7

Перелік територій, які відносяться до :

зон інвестиційної привабливості

м. Буськ, смт. Красне,

смт. Олесько,

 с. Н. Милятин, с. Хватів

територій пріоритетного розвитку

м. Буськ, смт. Красне,

смт. Олесько

Загальна характеристика Програми:

2.

Дата затвердження Програми

(найменування і номер відповідного рішення)

 

3.

Головний замовник Програми:

Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Головний розробник Програми:

Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Співрозробники:

 

Галузеві управління райдержадміністрації, Буська районна Асоціація малого підприємництва, Рада підприємців у галузі виробників меблів, ГО «Агенція розвитку Надбужжя»

 

Мета та перелік пріоритетних завдань Програми

4.

Мета

 

Сприяння формуванню і розвитку малого бізнесу, збільшення питомої ваги малого підприємництва у господарській діяльності району, забезпечення зайнятості значної частини населення за рахунок створення нових робочих місць, створення інвестиційного клімату та консультативної підтримки підприємців району

 

5.

Перелік пріоритетних завдань Програми

 

-  створення сприятливих умов для відкриття нових малих  та середніх підприємств;

-  створення сприятливих умов для розвитку існуючих підприємств, підвищення їх конкурентоздатності, розвитку вільної конкуренції;

-  залучення суб’єктів підприємництва до зменшення рівня безробіття, створення нових робочих місць;

-  розвиток системи інформаційного забезпечення суб’єктів малого підприємництва;

-  залучення інвестицій в мале та середнє підприємництво.

 

6.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Вихідні дані на початок Програми

Очікувані результати

(31.12.2015р.)

Кількість діючих малих підприємств/ кількість МП на 10 тис. населення (одиниць)

 

202/43

 

210/43

Чисельність працюючих у суб’єктів МСП (осіб)

1315

1365

Кількість фізичних осіб-підприємців (осіб)

1651

1670

Питома вага субєктів малого підприємництва у загальному випуску продукції  по району, (%)

30

34

Надходження до всіх рівнів бюджету (тис. грн.)

12490,0

13500,0

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць)

 

 

-   бізнес-центри

1

1

-  технопарки

-

-

-   небанківські фінансово-кредитні установи (кредитні спілки, установи взаємного кредитування)

3

3

-   фонди підтримки підприємництва (у складі місцевих бюджетів)

-

1

-   інформаційно-консультативні установи

1

1

-   страхові компанії

3

3

-   аудиторські фірми

-

-

Залучення СМП до виконання робіт/послуг за державні кошти – кількість (одиниць)/обсяги (тис. грн.)

10/6100,0

 

12/18000,0

(на 3р.)

Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

8

10

Кількість створених нових робочих місць (одиниць)

859

865

7.

Терміни і етапи реалізації Програми

2013-2015 роки

8.

Перелік цільових проектів і підпрограм

 

Підпрограма: Розвиток малого підприємництва в сільській місцевості

 

Виконавці

 

Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації,  управління агропромислового розвитку, Буський районний центр зайнятості, органи місцевого самоврядування

 

9.

Джерела фінансування Програми

 

- кошти місцевого бюджету;

- кошти фонду зайнятості;

- кошти банків та кредитних спілок;

- іноземні інвестиції;

-    кошти підприємців, асоціативних структур;

-    кошти фонду підтримки селянських господарств.

-    інші кошти, використання яких не суперечить чинному законодавству

 

10.

Система організації контролю за виконанням Програми

 

Оперативний моніторинг виконання заходів, передбачених Програмою, інформування Львівської облдержадміністрації, розгляд виконання заходів на Колегії РДА та засіданнях Координаційно-дорадчої ради з питань підприємництва райдержадміністрації

 

         


 

Розділ 2. Стан і аналіз проблем малого підприємництва в регіоні

 

Мале підприємництво є невід\'ємною складовою ринкової економіки. Зростання підприємницької активності у цій сфері сприяє наповненню ринку товарами та послугами, вирішенню проблеми зайнятості, створенню нових робочих місць.

Результати аналізу показали, що в економіці району протягом останніх років зберігається тенденція до підвищення ролі малого підприємництва.

 

Показники розвитку малого підприємництва в Буському районі:

Показники

2010 рік

2011 рік

2012 рік

очік.

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення (од.)

42

43

43

Кількість фермерських господарств, одиниць (од.)

50

47

52

Середньорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, осіб

1231

1310

1365

Середньорічна кількість найманих працівників, осіб

1185

1263

1286

Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника, грн.

978,78

1141,01

1515,0

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.

116191,7

195389,7

205000,0

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн.

-5394,9

921,0

967,0

Обсяг валових доходів, тис. грн.

138448,7

171907,1

206000,0

Надходження до всіх рівнів бюджету, тис. грн.

6806,5

10200,7

12490,0

 

На сьогодні підприємництво є однією із складових частин загального сектору економіки. Станом на 01.01.2013р. у Буському районі функціонує 1853 суб’єкти малого бізнесу, в тому числі: малі підприємства-юридичні особи - 202 одиниці; приватні підприємці-фізичні особи – 1651 особа.

 

Впродовж 2012 року здійснили державну реєстрацію 143 суб’єкти господарювання, з них: юридичних осіб - 33 одиниці та  фізичних осіб-підприємців – 110 одиниць. Припинили підприємницьку  діяльність 126 суб’єктів господарювання.

В економічному потенціалі району частка (питома вага) малих підприємств становить:

-за чисельністю працюючих –23%;

-за надходженням до Зведеного бюджету району -  26,8%.

За 2011 рік серед районів Львівської області Буський район зайняв:

-за кількістю підприємств на 10 тис.осіб – 6 місце;

-за рівнем зайнятості на малих підприємствах – 12 місце;

-за обсягом реалізованої продукції – 9 місце.

Мале підприємництво розвивається в багатьох галузях господарського комплексу району. Із загальної кількості малих підприємств найбільшу питому вагу займають підприємства, задіяні в галузі сільського господарства – 30,3%.

Питома вага підприємств торгівлі і громадського харчування в загальній кількості малих підприємств складає 20,6%, питома вага промислових підприємств – 17,6%, підприємств, які займаються операціями з нерухомістю - 12,7%, підприємств в галузі будівництва – 7,9%, в інших галузях (готельний, ресторанний бізнес, транспорт тощо) – 10,9%.       

 

Одним з показників розвитку малого підприємництва, який широко використовується у порівняльному аналізі, є кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис.осіб населення. У середньому на 10 тис. наявного населення у Буському районі припадає 43 малих підприємства.

За результатами роботи у 2011 році 70,9% малих підприємств отримали прибуток, 29,1% - зазнали збитків. Загальний фінансовий результат господарської діяльності малих підприємств Буського району за 2011 рік – прибуток у сумі 921 тис.грн. У 2012 році очікується прибуток від звичайної діяльності малих підприємств до оподаткування в сумі 967,0 тис. грн.

За попередніми даними ДПІ у Буському районі від діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва упродовж  2012 року до бюджетів усіх рівнів надійшло 12,5 тис.грн., що становить близько 26,8% до загальної суми бюджету району. В тому числі сума надходжень від підприємців-фізичних осіб складає 4,6 тис.грн. За 2012 рік єдиного податку надійшло у сумі 2679,4 тис. грн., що на  1666,5 тис. грн. більше, ніж за минулий рік.

Частка малих підприємств у загальних обсягах реалізації продукції (робіт, послуг) займає 30%.

За 2011 рік обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг малих підприємств району становив 195,4 млн. грн., що на 79,2 млн. грн. більше ніж в 2010 році.  Очікується до кінця 2012 року збільшення на 9,6 млн. грн., або на 4,9%.  Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг середніх підприємств району за 2011 рік становив 269,8 млн. грн. Очікується, що на кінець 2012 року цей показник становитиме 288,7 млн. грн. та збільшиться на 7% до рівня минулого року.         Мале  та середнє підприємництво має велике значення у вирішенні питання зайнятості, адже його розвиток сприяє збільшенню робочих місць. У 2011 році в малому бізнесі району було зайнято 1310 осіб, з них 1263 особи (96,4%) - наймані працівники. У середньому бізнесі району було зайнято 1103 особи, всі вони - наймані працівники. В середньому, на одне підприємство малого бізнесу припадало 6,3 найманих працівника. 

Слід зазначити, що в районі спостерігаються позитивні тенденції до створення нових робочих місць суб’єктами підприємництва. Так, протягом 2012 року створено 859 робочих місць (що на 216 більше ніж у 2011 році), в тому числі: юридичними особами – 277; фізичними особами з правом найму робсили – 472; фізичні особи, які пройшли реєстрацію як суб’єкти підприємницької діяльності – 110.

Згідно статистичних даних у 2011 році фонд оплати праці середніх підприємств становив 29,0 млн. грн., а середня заробітна плата одного працюючого – 2188,89 грн. Фонд оплати праці малих підприємств становив 17,6 млн. грн., середня заробітна плата одного працюючого – 1162,66 грн., яка перевищила законодавчо встановлену мінімальну заробітну плату на 58,66 грн., та збільшилася у порівнянні з 2010 роком на 16,6%. Очікується, що на кінець 2012 року  середній розмір заробітної плати на середніх підприємствах становитиме 2520,0 грн., на малих підприємствах – 1515,0 грн. 

 

У рамках виконання основних заходів Регіональної програми розвитку малого підприємництва  у Буському районі на 2011-2012 роки проведено наступну роботу:

З метою започаткування підприємницької діяльності за 2012 рік:

§      8 безробітним  надано одноразові допомоги з безробіття на суму 65,6 тис.грн.;

§      надано роботодавцям 42 дотації на створення додаткових робочих місць на суму 657,4 тис.грн.;

§      направлено на професійне навчання незайнятого населення 247 безробітних.

Всього на виконання основних заходів Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Буському районі за 2012 рік використано кошти в сумі 723,0 тис. грн. за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Упродовж 2012 року з метою залучення інвестицій в економіку району здійснювалось наступне:

§      поновлення бази даних вільних виробничих приміщень, вільних земельних ділянок, об’єктів незавершеного будівництва;

§      забезпечення участі району у Міжнародному економічному форумі, а також виставках, семінарах, зустрічах;

§      поширення друкованих матеріалів про інвестиційну привабливість території Буського району.

Протягом 2012 року у район залучено 0,7 млн.дол США іноземних інвестицій, в т.ч.: 

-   ТзОВ «Галіція Грінері» (Голландія) – залучено 394 тис.дол. США інвестицій по голландському проекту будівництва теплиць з вирощування овочів на площі 20 га. Розпочато будівельні роботи. За право оренди земельної ділянки поступили  кошти в сумі 1 млн. 854 тис. грн.

-   україно-польським підприємством ТзОВ «Употек Україна»  (швейне виробництво робочого одягу) – залучено 308 тис.дол. США.

     Крім того, у районі напрацьовується впровадження наступних проектів:

-   ПП «Енергія партнерства-2» - в с. Тур’є впроваджується застосування новітніх технологій по виробництву тепла, зокрема, виробництво брикетів із соломи, паливних палетів як на експорт до Польщі,  так і на внутрішній ринок;

-   в с. Побужани   проходить переоснащення приміщення для  виготовлення альтернативних джерел енергії (паллети);

-   на території Новосілківської сільської ради на площах 39 га та 18 га новоствореними ФГ«Грінері-Гарден» та ФГ «Думна» здійснено посадку яблуневого та сливового саду з перспективою  переробки вирощеної продукції.

Крім цього, матеріали про потенціал району, вільні земельні ділянки, які можна використати під будівництво промислових об’єктів чи готельно- туристичних комплексів, вільні приміщення (ТзОВ «Буський райагробуд», ТзОВ «Екосвіт», приміщення колишнього цукрового заводу та інші), було подано в обласну державну адміністрацію з метою підготовки матеріалів до Концепції інвестиційної  політики у Львівській області  та розміщено на офіційному веб-сайті Буської райдержадміністрації.

З метою пошуку ринків збуту продукції для підприємців району на сайті райдержадміністрації  розміщено  інформацію про найбільші підприємства району та продукцію, яку вони випускають.

Також підприємцям району подаються пропозиції іноземних фірм щодо співробітництва, подається інформація про проведення виставок, ярмарків, навчальних семінарів з актуальних питань розвитку підприємництва.

Упродовж 2012 року в районі здійснюється робота відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». На офіційному веб-сайті райдержадміністрації діє сторінка «Регуляторна політика», на якій висвітлюється діяльність Буської райдержадміністрації у сфері господарської діяльності. На даній сторінці оприлюднений план з підготовки проектів регуляторних актів, публікуються повідомлення про підготовку проектів регуляторних актів, аналіз їх регуляторного впливу, проекти регуляторних актів, відстеження їх результативності.

На території Буського району у повному обсязі відповідно до вимог Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” працює Дозвільний центр, правові та організаційні засади функціонування якого відрегульовано рядом нормативно-правових актів.

Із внесенням змін до Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” чітко визначились права, обов’язки та відповідальність державного адміністратора та керівників місцевих дозвільних органів. Важливим є те, що видача, переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру та видача дублікатів здійснюється виключно через державного адміністратора дозвільного центру.  Набув популярності декларативний принцип, відповідно до якого суб’єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру, за умови якщо його матеріально-технічна база відповідає вимогам  законодавства, що регулює відповідну галузь. Важливим нормативним доповненням до принципу організаційної єдності, за яким працює дозвільний центр, став принцип мовчазної згоди, що підкреслив права сторони підприємництва шляхом надання права здійснювати господарську діяльність у випадку порушення термінів видачі дозвільних документів чи повідомлень про відмову у  їх видачі. Чи не найважливішим  кроком у розвитку дозвільної системи  стало затвердження Законом України Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

У 2012 році в рамках Дозвільного центру в процесі  дозвільних та погоджувальних процедур послуги надавали наступні дозвільні органи:

 1. Буський районний відділ ГУ МНС України у Львівській області;

 2. Управління Держкомзему у Буському районі;

 3. Буська районна санітарно-епідеміологічна станція;

 4. Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області;

5.   Управління ветеринарної медицини у Буському районі;

6.   Державна інспекція з карантину рослин по Буському районі;

7.   Буське управління водного господарства;

8.   Буський держлісгосп;

9.  Філія «Буський райавтодор»;

10. Державтоінспекція.

Кожною з цих служб були призначені відповідальні особи для роботи в дозвільному центрі, розроблені регламенти надання документів дозвільного характеру та адміністративних послуг.

Протягом 2012 року дозвільним центром райдержадміністрації зареєстровано 433 звернення суб’єктів господарювання, надано 854 консультації, видано 403 документи дозвільного характеру та зареєстровано 24 декларації.

 Буською райдержадміністрацією ведеться постійна робота з керівниками місцевих дозвільних органів щодо необхідності впровадження системи електронного документообігу та автоматизованого обміну даними між адміністраторами і місцевими дозвільними органами по реєстрації та видачі документів дозвільного характеру, а також вжиття заходів щодо  забезпечення підключення до реєстру документів дозвільного характеру для подальшого внесення інформації про видані, анульовані та переоформлені документи дозвільного характеру до такого реєстру.

 З метою надання консультаційно-інформаційної допомоги підприємцям району створено та функціонує Громадська приймальна та “гаряча лінія” підприємців району та Львівщини, де підприємці мають можливість одержати економічні і юридичні консультації по веденню бізнесу. 

Суб’єкти підприємництва району регулярно залучаються до проведення конкурсів „Краще мале підприємство”, „Кращий підприємець”, „Кращий молодий підприємець”, „Краща жінка-підприємець”.

З метою залучення до підприємницької діяльності безробітних районним центром зайнятості проводяться семінари та тренінги  «Як розпочати свій бізнес», «Від бізнес-ідеї до власної справи», постійно надаються профінформаційні та профконсультаційні послуги.

Питання стану, розвитку підприємництва у районі, проблемні питання та шляхи їх вирішення розглядаються на засіданнях Координаційно-дорадчої ради з питань розвитку підприємництва Буської райдержадміністрації. За результатами, проведених засідань приймаються відповідні рішення.

Отже, з вище наведеного аналізу стану розвитку малого підприємництва в Буському районі можна зробити висновок щодо зростання ділової активності у цій сфері, про що свідчать збільшення надходження до бюджету від малих підприємств, покращення їх фінансового результату господарської діяльності, збільшення обсягу реалізації продукції, робіт послуг,тощо. В районі створена  база для розвитку малого підприємництва, включаючи правові,  фінансові елементи, що дозволяє забезпечити поступове зростання числа суб’єктів малого бізнесу та активізувати підприємницьку ініціативу.

Але, разом з тим, є ряд проблем, що стримують розвиток малого підприємництва, на подолання яких будуть спрямовані заходи Програми, а саме:

-     недосконалість процедур отримання дозволів на започаткування та ведення підприємницької діяльності;

-     недостатній рівень фінансової підтримки підприємницьких структур;

-     ускладненість залучення фінансових ресурсів з ринкових джерел, жорсткі умови кредитування;

-     занепад соціальної сфери в сільський місцевості;

-     низький рівень оплати праці у малому бізнесі.

Для детального аналізу всіх «плюсів» і «мінусів», а також для визначення перспектив розвитку малого і середнього підприємництва можна скористатися методикою SWOT-аналізу. В нижче наведеній таблиці представлена інформація про підприємства і ринок (сильні і слабкі сторони, можливості і загрози). Аналіз цієї інформації дозволяє по-новому поглянути на теперішню ситуації і перспективи, які відкриватимуться в недалекому майбутньому.

SWOT аналіз розвитку малого та середнього підприємництва району

Сильні сторони

Позитивні фактори сьогодення

Слабкі сторони

Негативні фактори сьогодення

§  вигідне економіко-географічне розташування Буського району;

§  наявність потужної матеріально-сировинної бази для добувної, харчової галузі;

§   наявність бази для розгалуженого сільськогосподарського виробництва;

§  достатня кількість об’єктів і галузей для можливого інвестування;

§  трудовий потенціал.

 

§  велика загальна кількість дозвільних документів, які регулюють підприємницьку діяльність та не достатньо розвинений електронний документообіг;

§  нестача коштів для залучення інноваційних проектів;

§  низький рівень споживчого кредитування та кредитів на розвиток малого бізнесу;

§  недостатній рівень енерго- та ресурсозбереження.

Можливості

Позитивні можливості, які очікуємо в майбутньому

Загрози

Негативні можливості, які очікуємо в майбутньому

§  покращення інвестиційного і підприємницького клімату в країні, зменшення дозвільних і адміністративних процедур, покращення податкового законодавства в сфері МСП;

§  доступність суб´єктів господарювання до інформаційного простору щодо пошуку партнерів  для  ведення  спільної  господарської  діяльності.

§  політична і соціально-економічна нестабільність, нестабільна макроекономічна політика;

§  ріст інфляціі;

§  зростання вартості енергоносіїв;

§  еміграція та відтік інтелектуальних і трудових ресурсів за кордон та інші регіони України.

 

За останні роки, темпи зростання кількості функціонуючих малих підприємств, через ряд труднощів в усіх напрямках, уповільнились, продовжується однобокість розвитку малого підприємництва, його орієнтація переважно на торгово-посередницьку діяльність та надання послуг. Фінансовий стан, в якому опинилась більша частина підприємств потребує стабільності. Тому створення розгорнутої і всебічної системи державної підтримки малого підприємництва є важливою умовою подальшого його розвитку.

 

 

 

 

 

Розділ 3. Головна мета Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Буському районі на 2013 – 2015 роки

 

Головною метою Програми є створення цілісної та ефективної системи підтримки малого і середнього бізнесу, формування сприятливих умов для його сталого подальшого розвитку.

Цілі Програми:

§      створення сприятливих умов для відкриття нових малих  та середній підприємств;

§      створення сприятливих умов для розвитку існуючих підприємств, підвищення їх конкурентоздатності, розвитку вільної конкуренції;

§      залучення суб’єктів підприємництва до зменшення рівня безробіття, створення нових робочих місць;

§      залучення інвестицій в мале та середнє підприємництво;

§      удосконалення дозвільної системи та сфери адміністративних послуг;

§      сприяння взаємодії регуляторних органів із громадськими організаціями.

 

 

 

Розділ 4. Цільові проекти та підпрограми

1.Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

2.Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва;

3.Ресурсне та інформаційне забезпечення малого підприємництва.

4. Формування інфраструктури підтримки малого підприємництва.

Підпрограма: розвиток малого підприємництва в сільській місцевості.

 

 

 

 

Розділ 5. ОЧІКУВАНІ (ПРОГНОЗНІ) ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ пРОГРАМИ

 

Очікуваними результатами реалізації Програми є:

-   збільшення кількості суб’єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб);

-   збільшення питомої ваги виробленої малими підприємствами продукції (робіт послуг) в економіці району із 30% до 34 %;

-   сприяння створенню нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва;

-   сприяння збільшенню доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до кредитних ресурсів;

-   сприяння розвитку ефективної регіональної інфраструктури підтримки малого бізнесу;

-   сприяння подальшому розвитку  системи підготовки висококваліфікованих кадрів для сфери малого підприємництва.

 

Розділ 6. МОНІТОРИНГ ПРОГРАМИ ТА КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ЗАХОДІВ пРОГРАМИ

 

Моніторинг виконанням Програми здійснюється управлінням економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації. Результати моніторингу розглядаються на колегіях райдержадміністрації згідно окремого плану.

Координацію діяльності управлінь райдержадміністрації, територіальних підрозділів органів центральної виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, пов’язаної з виконанням Програми, здійснює управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації.

Про хід виконання Програми райдержадміністрація щоквартально інформує департамент економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості обласної державної адміністрації.


 

Розділ 7. Основні заходи з реалізації Регіональної програми розвитку малого підприємництва

у Буському районі на 2013-2015 роки

 

 

з/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Термін

виконання

Виконавці

Джерело фінансування

Вартість,

тисяч гривень

7.1. Впорядкування і вдосконалення нормативного регулювання підприємницької діяльності

 

1

Створення сприятливого регуляторного середовища для сфери малого підприємництва

 

Забезпечити вимоги чинного законодавства щодо засад регулювання підприємницької діяльності при прийнятті регуляторних актів шляхом:

-     дотримання процедури підготовки та прийняття проектів регуляторних актів;

-     відстеження результативності прийнятих рішень;

-     проведення аналізу впливу регуляторного акту на ринкове середовище та діяльність суб’єктів господарювання.

 

Управління та відділи райдержадміністрації

Органи місцевого самоврядування

Співвиконавці

Буська районна Асоціація малого підприємництва

 

Постійно

Кошти виконавців

В межах

кошторисних призначень

 

2

Вдосконалення регуляторної політики в сфері господарської діяльності

 

Здійснювати заходи щодо дотримання процедур офіційного оприлюднення:

-     планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

-    проектів регуляторних актів в процесі їх розробки;

-    аналіз регуляторного впливу;

-    відстеження результативності прийнятих регуляторних актів.

 

Управління та відділи райдержадміністрації, районна газета «Воля народу»

 

Постійно

Кошти виконавців

У межах

кошторисних призначень

3

Інформування  щодо дозвільних та погоджувальних процедур в органах влади всіх рівнів

Забезпечення ефективного функціонування дозвільного центру Буської РДА за принципом організаційної єдності.

Інформування юридичних та фізичних осіб  про послідовність проходження дозвільних та погоджувальних  процедур, про зміни чинного законодавства України щодо отримання документів дозвільного характеру.

Адміністратор Єдиного дозвільного офісу у Буському районі.

Територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

Органи місцевого самоврядування

Постійно

 

 

Місцевий бюджет

У межах

кошторисних призначень

4

Забезпечення подальшого здійснення державної дозвільної політики в районі

Проведення моніторингу роботи дозвільного центру Буської райдержадміністрації.

Адміністратор Єдиного дозвільного офісу у Буському районі.

Територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

Органи місцевого самоврядування

Щоквартально

Кошти виконавців

У межах

кошторисних призначень

5

Вжиття заходів щодо усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності

Розгляд звернень суб’єктів підприємницької діяльності, що надходять до Громадської приймальні підприємців району та гарячої лінії.

Управління та відділи райдержадміністрації

Територіальні підрозділи органів центральної виконавчої влади

Асоціації та об’єднання підприємців

 

2013- 2015 роки

Місцевий бюджет

У межах

кошторисних призначень

7.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва

 

6

Сприяння залученню іноземних інвестицій та розвитку малого і середнього підприємництва

 

Надавати субєктам малого підприємництва допомогу у підготовці інвестиційних проектів. Постійно оновлювати базу даних інвестиційних пропозицій та проектів малих підприємств на сайті Буського району

 

Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Постійно

Кошти виконавців

У межах

кошторисних призначень

 

Забезпечити представлення інвестиційних пропозицій та проектів Буського району (в т.ч. виготовлення брошур, плакатів, планшетів та інших матеріалів про район та його інвестиційну привабливість, розміщення інформації у виставковому каталозі, проплата за виставкову площу та обладнання, проплата оргвнеску за представника Експонента) на Міжнародних економічних форумах, ярмарках ,  зустрічах із іноземними делегаціями

 

Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації Управління агропромислового розвитку

райдержадміністрації

Постійно

Місцевий бюджет

30,0

 

Розповсюдити серед потенційних інвесторів та ділових партнерів інформації про інвестиційну та фінансову привабливість суб’єктів малого  та середнього підприємництва (в т.ч. на виставках, ярмарках, форумах, презентаціях, в ЗМІ)

 

Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

2013-2015 роки

Кошти виконавців

У межах

кошторисних призначень

7

 

Залучення коштів на підтримку малого підприємництва

 

Надати короткотермінові та довгострокові кредити суб’єктам  малого підприємництва

Комерційні банки району

2013-2015

роки

Власні кредитні ресурси  банку

Згідно вимог банку

8

 

Створення сприятливих умов та державна підтримка економічно активного населення, зокрема безробітних, в започаткуванні власної справи

 

Надання одноразової грошової допомоги безробітним, зареєстрованим в службі зайнятості, для започаткування підприємницької діяльності

Буський районний  центр зайнятості

Постійно

Фонд загальнообо-в’язкового державного соц.страхування України на випадок безробіття

200,0

9

Державна підтримка суб’єктів малого підприємництва, що створюють нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності

Надання дотацій працедавцям, віддаючи перевагу тим, які працюють у малому бізнесі, на створення  додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних

Буський районний  центр зайнятості

Постійно

Державний бюджет

Фонд загальнообо-в’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

50,0

 

700,0

 

10

Проведення моніторингу використання бюджетних коштів

Проводити щорічні звіти та оприлюднювати дані про використання коштів, які виділені на виконання заходів Регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва.

Управління та відділи райдерж-

адміністрації

 

Щорічно станом на 25 січня поточного року (2013, 2014 та 2015 роки)

Управління економіки

У межах

кошторисних призначень

7.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення

 

11

Організація та проведення «Дня підприємця»

Організація та проведення «Дня підприємця» з визначення кращих підприємців району в номінаціях:

-          «Краще мале підприємство року»;

-          «Краща жінка підприємець року»;

-          «Кращий молодий підприємець року».

Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації,  Агенція розвитку Надбужжя, асоціативні підприємницькі структури району

Перша неділя вересня 2013 р.

Перша неділя вересня 2014 р.

Перша неділя вересня 2015 р.

Місцевий бюджет

15,0

12

Забезпечення доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до інформації про проведення тендерів

Сприяти широкому доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі в процедурах закупівель товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів

Управління та відділи райдерж

адміністрації

Органи місцевого самоврядування

Постійно

Кошти виконавців

У межах

кошторисних призначень

13

13

Сприяння підтримці та розвитку малого та середнього підприємництва району

Розробка проекту Регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Буському районі на 2016 -2017 роки.

Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації,  галузеві управління райдержадміністрації, Буська районна Асоціація малого підприємництва, ГО «Агенція розвитку Надбужжя»

Друге півріччя

2015 року

Місцевий бюджет

В межах

кошторисних призначень

14

Правова освіта та професійна підготовка осіб, які планують започаткувати власну справу

 

Організація та проведення навчання на курсах цільового призначення з «Основ підприємницької діяльності» для безробітних, які вирішили започаткувати власний бізнес.

Надання інформаційних та консультаційних послуг з питань підприємницької діяльності незайнятому населенню.

 

Буський  районний центр зайнятості

2013-2015 роки

Фонд загальнообо-в’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

5,5

 

15

Підвищення рівня знань та захищеності підприємців у сфері регулювання підприємницької діяльності

 

 

Організувати проведення семінарів, нарад, „круглих столів”, навчань з підприємцями з метою роз’яснення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу підприємництва.

 

 

ДПІ у Буському районі

Постійно

 

Кошти виконавців

У межах

кошторисних призначень

16

Забезпечення інформаційної підтримки суб’єктів малого підприємництва, зокрема з питань організації та провадження підприємницької діяльності

Проведення семінарів, «Круглих столів», робочих зустрічей, виїзних акцій, Днів підприємця із залученням фахівців у сфері підприємництва та бізнесу з метою залучення ширшого кола населення до підприємницької діяльності

Буський районний  центр зайнятості

Постійно

 

Фонд загальнообо-в’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

45,0

17

 

Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів для сфери малого підприємництва

 

 

Здійснити професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації безробітних для потреб працедавців з використанням інноваційних технологій відповідно до вимог ринку праці. Розширити перелік професій, за якими провадиться перенавчання, враховуючи потреби ринку праці

 

 

Буський районний  центр зайнятості

Постійно

 

Фонд загальнообо-в’язкового державного соціального страхування України на випадок

Безробіття

 

У межах

кошторисних призначень

7.4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

18

Забезпечення ефективного діалогу Влада-Бізнес, допомога суб’єктам підприємницької діяльності при вирішенні проблемних питань підприємництва

Проведення засідань Координаційно-дорадчої ради з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації з розгляду проблемних питань підприємництва.

Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

2013-2015 роки

 

Кошти виконавців

В межах

кошторисних призначень

19

Подальше сприяння розвитку ефективної  інфраструктури підтримки малого бізнесу

 

Сприяти створенню та функціонуванню  об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва в районі: агенцій місцевого розвитку, бізнес-центрів, тощо

Управління та відділи райдержадміністрації

Органи місцевого самоврядування Співвиконавці

Асоціації та об’єднання підприємців

2013-2015 роки

 

Місцевий бюджет, фонди підтримки підприємниц

тва

У межах

кошторисних призначень

7.4.1. Підпрограма: Розвиток малого підприємництва в сільській місцевості

 

20

Підтримка фермерських та селянських господарств

 

 

Надати кредитну підтримку кредитоспроможним підприємствам, які запроваджують нові технології з вирощування та зберігання сільськогосподарської продукції, займаються тваринництвом

 

 

Комерційні банки району

2013-2015 роки

Кошти комерційних банків

У межах

кошторисних призначень

21

Подолання сільського безробіття

 

Сприяти розв’язанню проблеми сільського безробіття шляхом надання безробітним одноразових виплат допомоги з безробіття для започаткування підприємницької діяльності з метою організації ними особистих селянських та фермерських господарств, створенні заготівельних, збутових, агросервісних організацій, підприємств з переробки с/г продукції, інших суб’єктів господарської діяльності, а також у сфері побутового обслуговування населення

Буський районний центр зайнятості

Постійно

Фонд загальнообо-в’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

У межах

кошторисних призначень

22

Підвищення рівня знань та захищеності підприємців аграрного сектору

Провести наради, семінари-навчання з питань щодо роз’яснення вимог чинного законодавства, реалізації нормативно-правових актів розвитку особистих селянських господарств

Управління агропромислового розвитку

2013-2015 роки

Кошти виконавців

У межах

кошторисних призначень

23

Сприяння обміну досвідом роботи у сфері агробізнесу

Провести виставки-ярмарки, свята «Сільський господар», тощо.

Управління агропромислового розвитку. Органи місцевого самоврядування

2013-2015 роки

Кошти виконавців

У межах

кошторисних призначень

                       

 

 

 

 

 

                                 Перший заступник

                      голови райдержадміністрації                                                                  М. М.  Яцик