Офіційний веб-сайт Буської районної державної адміністрації Львівської області - Державна інспекція з питань праці - Питання звільнення працівників
  
Інформаційні ресурси  
Координаційний центр
Буська районна рада
Районний часопис
Буське районне радіомовлення


Ми у Facebook
 
Інформація  
+ Буська РДА
+ Про Буський район
+ Інвестиційна діяльність
+ Пропозиції інвесторам
+ Керівні документи
+ Проекти розпоряджень, які підлягають оприлюдненню
+ Розпорядження
+ Розпорядження, зареєстровані управлінням юстиції
+ Доступ до публічної інформації
+ Запобігання проявам корупції
+ Проект «Місцевий розвиток орієнтований на громаду - ІІ»
+ Пільгове іпотечне кредитування
+ ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
+ Очищення влади
+ Збройні Сили України
+ ІНФОРМАЦІЯ
+ Місцеві вибори 2015
+ Управління Держспоживслужби
 
Розділи  
+ Економіка
+ Сільське господарство
+ Управління соціального захисту
+ Служба у справах дітей Буської РДА
+ Архітектура
+ Культура
+ Освіта
+ Охорона здоров'я
+ Територіальний центр
+ Центр зайнятості
+ Регуляторна політика
+ Центр надання адміністративних послуг
+ Управління Держспоживслужби
+ Фінансове управління
+  Відділ статистики
+ Громадська рада
+ Відділ ведення Державного реєстру виборців
+ Відділ державної реєстрації
+ Паспорти бюджетних програм
+ Звернення громадян
+ Громадянське суспільство
+ Релігія
+ Туризм
 -  Державна інспекція з питань праці
+ Планові перевірки
+ Моніторинг регіональних цін
+ Для багатодітних сімей
+ Громадське обговорення
+ ІНФОРМАЦІЯ для ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
+ Туристична привабливість
+ Енергозбереження
+ Децентралізація влади
+ Об'єднані територіальні громади
+ Законодавчі акти
+ Управління Пенсійного фонду
+  Оголошення
 
Календар подій  

 
Лічильник  

 1682467 всього

 53 зараз на сайті

 
Сервіс  
Написати для admin  Зворотний зв'язок
Додати  Додати у вибране
Рекомендувати цей сайт другові  Рекомендувати другові
Мобільна версія   Мобільна версія
 
  Державна інспекція з питань праці - Питання звільнення працівників  
 

Звільнення працівників у зв\'язку з порушенням встановлених правил прийняття на роботу
 
 Згідно зі статтею 7 КЗпП України законодавством можуть встановлюватися додаткові, крім пе­редбачених відповідними статтями КЗпП, підстави для припинення трудового договору деяких категорій працівників за певних умов, зокрема у зв\'язку із порушенням встановле­них правил прийняттям на роботу.
У пункті 29 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року № 9 роз\'яснено, що, вирішуючи справи про припинення трудового договору у зв\'язку з по­рушенням правил прийняття на роботу, суди повинні враховувати, що звільнення з цих під­став може мати місце у випадках, коли, відпо­відно до статті 7 КЗпП, спеціальною нормою законодавства України передбачено обме­ження на прийняття на роботу за певних умов (наприклад, осіб, позбавлених вироком суду права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом визначеного судом строку; прийняття на роботу, пов\'язану з ма­теріальною відповідальністю осіб, що раніше були засуджені за розкрадання, хабарництво, інші корисливі злочини, якщо судимість не зня­та і не погашена).
Отже, у разі звільнення працівника у зв\'яз­ку з порушенням правил прийняття на роботу, у наказі (розпорядженні) обов\'язково має міс­титися посилання не тільки на статтю 7 КЗпП, а й на відповідну норму закону чи підзаконного акта, яку було порушено під час прийняття на роботу.
Наприклад, згідно з пунктом 1 статті 30 За­кону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-ХІІ, може бути звільнений працівник, якого було прийнято на державну службу без проходження конкурсно­го відбору, передбаченого статтями 4, 15 цьо­го Закону, оскільки в цьому випадку буде по­рушено умову реалізації права на державну службу.
За пунктом 5 статті 30 зазначеного Закону припиняється державна служба осіб, які були прийняті на роботу з порушенням норм стат­ті 12 цього Закону, якою встановлено, що не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які:
■ визнані у встановленому порядку недіє­здатними;
■ мають судимість, що є несумісною із за­йняттям посади;
■ у разі прийняття на роботу будуть безпо­середньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими родичами чи свояками.
З посиланням на статтю 74 Основ законо­давства про охорону здоров\'я від 19 листопа­да 1992 року № 2801-XII може бути звільнено працівника, який не має спеціальної освіти, що є обов\'язковою умовою здійснення медич­ної і фармацевтичної діяльності .
Стаття 16 Закону України «Про транспорт» від 10 листопада 1994 року № 232/94-ВР може бути підставою для звільнення працівника, якого за станом здоров\'я не можна було приймати на роботу. Крім того, в цьо­му випадку порушено також норму частини шостої статті 24 КЗпП, якою встановлено за­борону укладення трудового договору з гро­мадянином, якому за медичним висновком за­пропонована робота протипоказана за станом здоров\'я.
Трудовий договір, укладений на роботу за сумісництвом, може бути розірваний, якщо під час прийняття на роботу не були враховані об­меження на сумісництво щодо працівників ок­ремих професій та посад, зайнятих на важких роботах і на роботах із шкідливими або небез­печними умовами праці, додаткова робота яких може призвести до наслідків, що нега­тивно позначаться на стані їхнього здоров\'я та безпеці виробництва, а також осіб, які не до­сягни 18 років, та вагітних жінок, встановлені постановою Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників держав­них підприємств, установ і організацій» від З квітня 1993 року № 245.
Порушенням правил прийняття на роботу є також укладення трудового договору на робо­ту за сумісництвом із працівниками, яким від­повідними законодавчими актами заборонено працювати за сумісництвом, а також із керів­никами державних підприємств, установ і ор­ганізацій, їхніми заступниками, керівниками структурних підрозділів (цехів, відділів, лабо­раторій тощо) та їхніми заступниками (за винят­ком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).
Трапляються випадки, коли звільнення працівника у зв\'язку з порушенням встановле­них правил прийняття на роботу через відсут­ність відповідної освіти або незадовільний стан здоров\'я помилково вважають звільненням за пунктом 2 статті 40 КЗпП, яким передбачено такі підстави розірвання трудового договору, як виявлена невідповідність працівника зай­маній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров\'я, які перешкоджають продовженню цієї роботи, і яке здійснюється з дотриманням правил та гарантій, встановлених для цього випадку ча­стиною другою та третьою статті 40, стаття­ми 43, 431, частиною третьою статті 184, стат­тями 1861, 198КЗпП.
Слід зазначити, що звільнення працівника за пунктом 2 статті 40 КЗпП відбувається в тих випадках, коли невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі настала чи була виявлена в процесі трудової діяльності, тобто вже після укладення трудового договору. Як­що ж про таку невідповідність було відомо ще під час прийняття на роботу, але з якихось при­чин трудовий договір все-таки був укладений, працівника звільняють саме за статтею 7 КЗпП та відповідною нормою відповідного законо­давчого акта на підставі порушення встанов­лених правил прийняття на роботу.
Крім того, враховуючи, що ні чинне законо­давство, ні судова практика не містять чіткої кваліфікації звільнення у зв\'язку з порушен­ням встановлених правил прийняття на робо­ту, — одні називають його звільненням з іні­ціативи власника або уповноваженого ним ор­гану, інші вважають, що стаття 7 КЗпП є са­мостійною підставою розірвання трудового договору. Недостатня визначеність цього пи­тання призводить до виникнення трудових спорів, пов\'язаних із самим порядком прове­дення такого звільнення.
І все-таки вважається, що звільнення у зв\'язку з порушенням встановлених правил прийняття на роботу є самостійною підставою розірвання трудового договору. Це підтвер­джують статті 40, 41, 431 КЗпП, в яких наведе­но підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, серед яких немає такої підстави, як порушення встановлених правил прийняття на роботу. У статті 7 КЗпП зазначено, що такі випадки є додатковими підставами для припи­нення трудового договору деяких категорій пра­цівників за певних умов, які встановлюються законодавством.
Крім того, КЗпП не передбачено, що звіль­нення працівника із зазначеної підстави потре­бує попередньої згоди виборного органу пер­винної профспілкової організації (профспілково­го працівника) або що в разі такого звільнення мають бути дотримані гарантії (наприклад, що­до виплати працівникам вихідної допомоги), пе­редбачені КЗпП для окремих випадків розірван­ня трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.


Створено : 29/05/2014 • 10:01
Оновлено : 29/05/2014 • 10:01
Категорія : Державна інспекція з питань праці
Сторінка проглянута 1802 раз


Передпроглядання друку Передпроглядання друку     Версія для друку Версія для друку

 

  Коментарі:  
 


Поки коментарів немає.
Ви можете першим додати коментар!


 

  Голова Буської РДА
 

Шановні відвідувачі!

Ми раді вітати Вас на нашому сайті. Кожен з Вас знайде тут цікаву та корисну інформацію про наш лелечий край та людей, які населяють цю благодатну землю!

  Пошук
 
  Пошук Google
 
Google

Web busk-rda.org.ua
  веб-ресурси
 
Конституція України
Офіційний сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал України
Головне управління державної служби України
Львівська обласна державна адміністрація
Львівська обласна рада
Державний реєстр виборців
ДПС у Львівській області
Гаряча лінія
Проект економічного та соціального розвитку Львівської області
Інвестиційний портал Львівської області
Новини України та світу.УКРІНФОРМ
Ми розвиваємо електронне урядування
Галерея послуг Львівської області
ІНФОРМАЦІЯ для ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Запрошуємо талановитих людей реалізувати себе у владі
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Офіс реформ. Львівщина
Державна підтримка енергозбереження
Державна служба України<br /> у справах ветеранів війни <br /> та учасників антитерористичної операції
Національна дитяча <br /> гаряча лінія
Безоплатна <br /> правова допомога
Подорожуємо по безвізу
Департамент з питань цивільного захисту
Продовжується набір на військову службу за контрактом до Національної Гвардії України
Національне агенство з питань запобігання корупції
Зміни Одне Життя

«Відео Енергоменеджмент – шлях до заощадження державного та місцевих бюджетів»
  Новини регіону
 
  
^ Вгору ^

м.Буськ вул.Львівська, 2
електронна адреса: busk_rda@ukr.net
                                 тел.(03264) 2-16-92
                                  тел.(03264) 2-18-02
GuppY - http://www.freeguppy.org/    Site powered by GuppY v4.5.12 © 2004-2005 - CeCILL Free License   GuppY - http://www.freeguppy.org/