Офіційний веб-сайт Буської районної державної адміністрації Львівської області

http://busk-rda.gov.ua/

Порядок проведення Консультацій з громадськістю (Громадська рада)

ПОРЯДОК
проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (далі - консультації з громадськістю).
2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.
Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.
3. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку району, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.
4. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються органом виконавчої влади під час прийняття остаточного рішення або в подальшій його роботі.
5. Консультації з громадськістю організовує і проводить орган виконавчої влади, який є головним розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя.
6. Органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю (далі - орієнтовний план) з урахуванням основних завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного і соціального розвитку України, планом законопроектних робіт та іншими документами, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю.
Орієнтовний план складається з урахуванням пропозицій громадської ради, утвореної при райдержадміністрації (далі - громадська рада).
Орієнтовний план затверджується до початку року, оприлюднюється на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб.
7. Громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об'єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді або безпосередньо органу виконавчої влади.
У разі, коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, які діють на відповідній території, такі консультації проводяться обов'язково.
Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не включених до орієнтовного плану, можуть також громадські ради.
8. Під час проведення консультацій з громадськістю орган виконавчої влади подає громадській раді проекти відповідних нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичні матеріали до них.
9. До участі у проведенні консультацій з громадськістю залучаються в установленому порядку органи місцевого самоврядування.
10. Органи виконавчої влади під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.
11. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).
12. В обов'язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:
проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов'язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;
проектів регуляторних актів;
проектів районних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання;
звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.
13. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення:
конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю;
теле- або радіодебатів, Інтернет-конференцій, електронних консультацій.
14. Публічне громадське обговорення організовує і проводить орган виконавчої влади із залученням громадської ради у такому порядку:
визначає питання, яке буде винесене на обговорення;
приймає рішення про проведення обговорення;
розробляє план заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби);
вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб'єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих суб'єктів (далі - заінтересовані сторони);
оприлюднює в обов'язковому порядку інформацію про проведення обговорення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб;
збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого органом виконавчої влади шляху вирішення питання;
формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;
забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;
проводить аналіз результатів обговорення у разі прийняття рішення, що стосується різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
оприлюднює результати обговорення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб.
Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення орган виконавчої влади може утворювати робочу групу.
15. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються:
найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення;
питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення;
варіанти вирішення питання;
соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;
можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;
спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень;
адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення;
прізвище, ім'я відповідальної особи органу виконавчої влади;
строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.
16. Для проведення публічного громадського обговорення шляхом електронних консультацій з громадськістю використовується офіційний веб-сайт районної державної адміністрації.
17. Орган виконавчої влади для проведення електронних консультацій з громадськістю розміщує на своєму офіційному веб-сайті:
інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення;
текст проекту акта, винесеного на обговорення;
електронну адресу для надсилання пропозицій та зауважень і номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення.
Тексти проектів регуляторних актів оприлюднюються відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).
18. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.
Строк проведення публічного громадського обговорення визначається органом виконавчої влади і повинен становити не менш як один місяць.
19. Пропозиції та зауваження подаються в усній та письмовій формі, надсилаються електронною поштою на адресу відповідальної особи органу виконавчої влади та офіційний веб-сайт органу виконавчої влади.
Пропозиції та зауваження, що надходять на офіційний веб-сайт органу виконавчої влади, оприлюднюються на цих веб-сайтах протягом п'яти робочих днів після їх надходження.
Усні пропозиції та зауваження, у тому числі висловлені по телефону, фіксуються з обов'язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові громадянина, його поштової адреси.
Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи подають пропозиції і зауваження у письмовій формі із зазначенням свого найменування та місцезнаходження.
Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.
Під час проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені пропозиції і зауваження.
Текст протоколу оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади протягом двох тижнів.
20. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.
За результатами публічного громадського обговорення органи виконавчої влади готують звіт, в якому зазначається:
найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення;
зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення;
інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;
інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення;
інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;
інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.
21. Результати публічного громадського обговорення в обов'язковому порядку орган виконавчої влади доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб не пізніше, ніж через два тижні після його закінчення.
22. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:
проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);
створення телефонних "гарячих ліній", проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.
23. Вивчення громадської думки організовує і проводить орган виконавчої влади із залученням громадської ради у такому порядку:
визначає:
- потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;
- питання, з яких проводиться вивчення громадської думки,
альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;
- строк, форми і методи вивчення громадської думки;
- на конкурсній основі дослідницькі організації, фахівців, експертів, громадські організації, які проводитимуть вивчення громадської думки;
- ступінь репрезентативності соціальних груп населення та
заінтересованих сторін, які досліджуються;
отримує підсумкову інформацію про результати вивчення громадської думки;
узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки;
забезпечує врахування громадської думки під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки;
оприлюднює в обов'язковому порядку на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб результати вивчення громадської думки.
24. У звіті про результати вивчення громадської думки зазначається:
найменування органу виконавчої влади, який організував вивчення громадської думки (вивчав громадську думку);
найменування адміністративно-територіальної одиниці у разі вивчення громадської думки на окремій території;
соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилося;
тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;
методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;
ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження;
інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;
узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення;
обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування громадської думки.
25. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об'єктивної та достовірної інформації орган виконавчої влади може відповідно до законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу пропозицій різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.